CORONACION “WALING-WALING” CHIVA

Published on 2016-03-01

Si Coronacion “Waling-waling” Chiva. Ang waling-waling ay isang magandang bulaklak, isang ligaw na orkidya sa kabundukan ng Panay. Ito ang dinalang rebolusyonaryong bansag ni Corning noong siya’y naging kumander ng huling platun na nanindigan para sa rebolusyon bago madurog ang HMB sa Panay doong dekada 50s.

Ito ang pangalan ngayon ng panrehiyong kumand ng Bagong Hukbong Bayan sa Panay bilang parangal kay Kumander Walingwaling. Simbolo ang waling-waling ng pagsulong at paglaganap ng digmang bayan sa malaking bahagi ng isla.

Mahabang kwento ang kasaysayan ng buhay ni Waling-waling at ng kanyang asawa na si Andres Togonon o Amang Ali na nagsasalamin ng ganap na paglilingkod sa rebolusyon at mamamayan at ang malalaking kontribusyon ng kanilang pamilya sa 70 taong nakaraan.

Ang pinakamalaking ambag nila ay ang pag-alay ng buong buhay sa rebolusyon. Susi sila sa pagdudugtong ng pakikibaka ng mga makabayan at rebolusyonaryo ng naunang henerasyon laban sa mapanakop na dayuhan at mga lokal na mang-aapi at sa muling pagsulong ng armadong pakikibaka laban sa diktadurang US-Marcos.

Huwaran din kung paano nagtulungan ang magasawang Corning at Andres mula pa ng panahon ng lumang PKP at ng HMB, nang madakip sila at mabilanggo hanggang sa muling pagkatatag ng Partido at maitatag ang Hukbo sa Sentral Panay.

Nang sumapi si Corning sa HMB, si Andres na rin ang nagbinyag sa kanya ng kodang “Waling-waling.” Pinunong pampulitika noon ng yunit ang kanyang asawa, habang naging kumander naman ng yunit si Waling-waling. Noong 1950’s, matapos ang masaker sa Taroytoy, nadakip at nakulong ang mag-asawa.

Nang makalaya sila sa kulungan, nagpatuloy sila sa pag-organisa sa mga manggagawa sa Davao. Matapos ang ilang taon, umuwi sila sa Baranggay Alibunan, Calinog. Doon sila naugayan ng unang yunit ng BHB na paunang nagpalaganap ng digmang
bayan sa Panay noong 1971. Inalalayan nina Matandang Corning ang BHB habang sanggol pa sa pag-ugat sa ilaya ng Jalaud sa Calinog, Tapaz at Libacao at iniugnay din sila sa kanilang mga dating tauhan sa HMB. Iniambag pa nila sa Hukbo ang kanilang panganay na si Dax na namartir noong 1975 sa Aklan.

Nang pinaslang si Corning noong 1977 ng ahente ng militar na si Purok sa utos ng Cencom ng AFP sa Cebu, sumampang muli s Amang Ali sa Hukbong Bayan kasama ang kanyang mga anak. Naging matatag itong mandirigma kahit sa kanyang katandaan.

Hanggang ngayon, nanatiling buhay ang alala at iniambag sa rebolusyon ng mag-asawang Waling-waling at Amang Ali sa mga naiwang anak, mga kasama at masa.#

(Hango sa ULOS Oktubre 2006)