NAPOLEON “KA BADONG” TUMAGTANG

Published on 2016-10-05

Si Napoleon Tumagtang, o “Ka Badong” ang kasamang martir kung saan ipinangalan ang kumand ng BHB sa Timog Panay bilang pagbibigay parangal sa kanya.

S’ya ay tubong La Castellana, Negros Occidental, ang kanyang ama ay isang headteacher sa isang paaralan doon, habang ang kanyang ina naman ay may maliit na patahian. Nakaabot si Ka Badong sa kolehiyo sa Central Philippine University (CPU) sa Iloilo sa kursong Engineering.

Naging aktibista at kasapi ng tsapter ng Samahang Demokratiko ng Kabataan (SDK) sa La Carlota, Neg. Occ. Nagpatuloy ito hanggang 1970-’71 sa CPU. Sumampa sa Bagong Hukbong Bayan noong 1974, sa kabundukan ng Lambunao- Janiuay at gumampan ng gawain sa pagpapalawak at pagkokonsolida ng erya.

Ilang matingkad na katangian ni Ka Badong bilang Pulang hukbo at kadre ng Partido ay ang pagiging tahimik ngunit nakikinig, mapagkaibigan, maalaga, mapagkumbaba, pagiging malapit sa mga kasama at masa, simpleng pamumuhay, masipag sa trabaho, masikhay na propagandista at nagkukusa kahit sa mga mahirap na trabaho. Isa siyang huwarang komunista.

Bilang namumuno, demokratiko siya sa pagpapatakbo ng mga pulong at mahigpit sa pagtitiyak ng pagkakaisa. At sa mga tunggalian, kalmado at maayos siyang maglutas. Matatag siya sa pagsunod at pagpapatupad ng disiplina ng BHB at Partido. Lahatang-panig na pulitikal-militar ang kanyang kakayanan na nagpahusay sa kanya bilang kinatawan ng Partido at opisyal pampulitika ng BHB.

Pinakamatingkad na kontribusyon ni Ka Badong ang pagtulong sa lahatang panig na pagtatatag ng larangang gerilya sa Timog Panay (Iloilo-Antique) mula distrito hanggang probinsya ang saklaw . Bahagi rito ang pagtulong sa pagtatayo ng hukbong bayan mula sa laking iskwad hanggang laking kumpanyang pwersa, mga breyktru sa taktikal na opensiba sa timog Panay mula ng ikalawang bahagi ng dekada ’70, malawak na kilusang masa sa kanayunan at koordinadong hayag na kilusan sa kanayunan at sa kalunsuran.

Abril 1984 nang mamartir si Ka Badong sa isang ambus ng Philippine Army at CHDF sa Sitio Baklayan, Brgy Alfonso XII, Libacao, Aklan.