KONDENAHON ANG PAGBUNGKAG KAG PAGPANGLUTHANG SA MGA MANGUNGUMA SA HACIENDA TAN

Published on 2017-02-13

Ang NPA-Panay sa idalom sang Coronacion Chiva Waling-Waling Command, hugot kag mabaskog nga nagakondenar sa pagpangbungkag kag pagpangluthang sa mga imol nga mangunguma sa Hacienda Montecarba (Tan Estate), sa Brgy. Culilang, President Roxas, Capiz sadtong Pebrero 11, 2017.

Ang mga mangunguma indi armado nga nagapursiger sang ila kinamatarung sa pagpanag-iya sang lupa nga nasandig man gani sa layi sang reaksyunaryong gubyerno bilang mga benepisyaryo kag nagakaput sang CLOA nga gin-award sa ila sang 1997 pa. Mga 60 sila ka mga benepisyaryo nga nagkampuhan sa asyenda humalin sang Pebrero 5, agud ipursiger ang kinamatarung sa duta.

Apang gin-atake sila kag ginluthang sang mga goons sang asyenderong si Nemecio Tan. Sa inisyal nga impormasyon, sanday Fernando Bacanto, Jun Bacanto, Leopoldo Lachica ang nagpangluthang sa mga wala inugbato nga mga mangunguma. Napatay si Orlando Eslana, kritikal sa ospital si Melinda Arroyo Eslana, kag apat pa ang pilason nga sanday Ana Bocala, Adel Vergara, Lida Amo, kag Rita Bocala. Ang mga pulis sang banwa sang Pres. Roxas nga ara man lang sa lapit wala gid sang ginhimo nga aksyon sa pagdepensa sa mga mangunguma. Ini isa ka hayag nga pagpakita sang amo nga kapulisan sa ila pagdampig sa interes sang agalon nga mayduta nga si Tan.

Nagaunong kami sa kasubo , pag-antus sang mga biktima, kag sang mga himata sang mga biktima sining walay konsensya nga pagtasak sang kinamatarung sang mga mangunguma nga makapanag-iya sang ahaw man lang gani gamay nga parsela sang lupa para ikabuhi sang ginagutom nila nga kabataan kag pamilya.

Nabatyagan namon kon ano kabug-at sining inhustiya batuk sa mga mangunguma. Ini bangud kami sa NPA, kadam-an mga mangunguma man nga biktima sining inhustisya kag nagkaput sa armas para armado nga ipakig-away ang paglubad sang problema sa duta. Obligasyon namon nga ipakig-away ang interes sang sahing mangunguma, depensahan ini, kag ipatupa ang rebolusyonaryong hustisya. Buhi nga liksyon para sa mga mangunguma nga ang paghimakas sa lupa batuk sa mga despotiko nga mga agalon nga mayduta katulad ni Tan kinahanglanon sang hugot nga pag-angut sa rebolusyonaryo nga armadong paghimakas sang pumuluyo. Indi boluntaryo nga ihatag sang mga agalon nga mayduta ang mga gin-agaw nga kadutaan kag indi sila
magkahilak sa pag-utas sang kabuhi sang nagahimakas nga mga mangunguma bangud suportado sila sang mga burukrata, mapanglupig nga mga layi kag armado nga pwersa sang reaksyonaryo nga estado.

Ang hitabo sa Culilang indi tani mangin insidente agud mapahug kag mag-atras ang mga mangunguma kag kahublagang
mangunguma sa inyo paghimakas para sa lupa kag hustisya sosyal. Tigaylo, ining insidente mangin iwag sa paghangup ninyo sa makasahi nga banggianay kag ang importansya sang labi nga pagpalapad kag pagpalig-on sang inyo kubay agud mag-angkon sang bastante nga kusog batuk sa mga sahing manugpanghimulos kag manugpigos.

Makatarungan ang inyo ginapakig-away, kag dapat lang nga mahatagan sang hustisya ang nadangtan ninyo nga pagpamigos.

Hustisya para sa mga mangunguma!

Julian Paisano
Tagpamaba
Coronacion Chiva “Waling-Waling”Command
Political Department
NPA-Panay Region