PABAYRON SANG MAHAL ANG 61ST IB SA IYA MGA KRIMEN SA PUMULUYO

Published on 2017-02-28

Ang Coronacion Chiva “Waling-Waling” Command sang NPA-Panay mabaskog nga nagakondenar sa pagpangluthang kag pagpatay sang mga tropa sa scout platoon sang 61stIB/PA sa duha ka mangunguma sa Sityo Maknoy, Brgy. Jebaca, Maayon, Capiz, sadtong Pebrero 24. Ang napatay kilala nga si Lorendo Borres kag Ian Borres, samtang nakaluwas naman sanday Andy Borres, Alimar Borres, kag Perto Cargo, nga lunsay mga pumuluyo sang amo nga barangay. Tuman ka makangilidlis ang pagpatay bangud tadtad sang 32 ka igo sang luthang ang lawas ni Ian Borres.

Imbes nga pasabton sa krimen nga pagpatay ang ila mga tinawo, padayon kag walay huya nga ginpabugal pa ni Col. Leonardo Peña, CO sang 61stIB, nga mga NPA ang ila ginpatay, sa pihak sang pagpakitluoy sang pamilya kag kakilala sang mga biktima para sa hustisya.

Ginpalubha sining ulihi sang AFP ang pagpamatay sa mga sibilyan sa panahon sang ila operasyon militar indi lang sa Panay kundi sa iban pa nga bahin sang pungsod nga nag-abot na sa 15 ka biktima sa bulan lang sang Pebrero 2017. Ini para magsabwag sang kakugmat sa mga pumuluyo ilabi na sa kaumhan. Tampad sa ila kontra-pumuluyo nga kinaiya, ginapatu-patuan pa sang AFP ang ila biktima nga mga NPA paagi sa pagtanum sang armas ukon eksplosibo kag ipabugal ini sa masmidya bilang “kadalag-an” nila, katulad sang ila ginhimo sa Capiz.

Sa subong, ang 301st Brigade padayon nga nagalunsar sang saywar sa masobra 45 ka mga barangay sa Panay nga may mga ditatsment kag yunit pangsaywar nga nagatenir sa lugar. Ginakumbinar nila ang mga operasyon pangkombat, pagpakugmat kag pagpaniplang sa mga sibilyan paagi sa mga pakitang-tao nga kuno “kaayuhan” nga ila ginahimo.

Ining pinakaulihi nga makangilidlis nga pagpamatay sang 61stIB sa Brgy. Jebaca sa duha ka sibilyan liwat nga nagpakita sang pagkaberdugo kag pagka-pasista sining nagapadayaw nga “Hunter Battalion”. Isa ka semana antes sini, patarasak nga nagpalupok sang ila armas isa pa ka yunit sang 61st IB sa sentro sang Brgy Cabatangan, Lambunao nga nagpakugmat kag nagpabakwet sang mga pumuluyo. Ini nga mga krimen dugang sa ila malaba na nga listahan sang pagpanglapas sa tawhanon nga kinamatarung kag internasyunal nga layi sa gyera. Nagapakita man ini nga kabutigan lang ang ginawakal sang AFP nga “Oplan Kapayapaan” kag wala kinatuhay sa Oplan Bayanihan.

Ang Coronacion Chiva “Waling-Waling” Command hugot nagasimpatiya kag nagapakig-unong sa kasubo sang pamilya, himata, kag mga kaabyanan sang mga biktima. Indi dapat magpadaog sa kakugmat kag tigaylo mangin maisog sa pagpakigbato para hustisya.

Nagapanawagan kami sa mga pumuluyo nga magpangisog sa pagbuyagyag sang kamatuoran sang hitabu kag iban pa nga pagpang-abuso sang militar. Iwaragwag sa publiko paagi sa masmidya, sosyal midya, kag idangop sa mga organisasyon sa human rights ang mga kontra-pumuluyo nga hinimuan sang 61st IB kag sang bug-os nga AFP. Dungan sini, buylugan ang mga pagpaninguha para makaagum sang hustisya ang mga biktima, mapasabat kag masukot ang mga kriminal.

Ang NPA bilang tunay nga hangaway sang masa, padayon nga magahimo mga tikang sa pagpatuman sang rebolusyonaryong hustisya batuk sa mga nagapangdaug-daog nga tropa sang AFP-PNP kag ibanpa nga mapiguson nga kasangkapan sang estado kag mahatagan hustisya ang mga madamu nga biktima sang pasismo kag mapangapinan ang interes sang mga pumuluyo. Apang lubos naton nga maagum ang hustisya sosyal paagi sa labi nga pagsulong sang inaway banwa tubtub sa kadalag-an.

Hustisya sa mga biktima sang kalakasan militar!

Julian Paisano
Tagpamaba
Political Department
Coronacion Chiva Waling-Waling Command
NPA-Panay Region