AFP-PNP nagasabwag sang kontra-NPA nga pamahug agud tabunan ang ila mga krimen kag kapyerdihan sa mga taktikal nga opensiba sang NPA

Published on 2017-03-12

Liwat naman nga ginasulit-sulit sang AFP-PNP sa masmidya ang maitom nga propaganda batuk sa NPA-Panay sining una nga simana sang Marso. Ginapahadlok sang militar ang publiko paagi sa pagpaggwa sang mga pasuni nga mang-atake ang NPA sa mga sentral sang kalamay, instalasyon, kag nagapamalay-balay ang NPA sa pagpangilkil sa San Enrique, Iloilo kag iban nga kabanwahanan sa naaminhan sang probinsya sang Iloilo. May iban pa nga mga akusasyon ang AFP-PNP paagi kay Chief Superintendent Aaron Palomar, tagpamaba sang Iloilo Provincial Office.

Ginpaggwa ini nga propaganda sang AFP-PNP diri sa Panay agud ilarawan nga “terorista” ang NPA kapin nga nagapanghanda sila sa siguridad para sa Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) ministerial meeting sa Panay. Pero sa aktwal nga nagakatabo, ang militar kag PNP ang nagahimo sang mga makakulugmat nga pagpamatay pareho sa mga “operasyon Tokhang” kag kampanya militar sa kaumhan. Sining Pebrero 24 lang, tropa sang 61stIB ang nagpangluthang sa mga mangunguma sa Brgy. Jebaca, Maayon, Capiz nga nag-utas sang kabuhi sang duha ka sibilyan. Nagbalakwet man ang mga pumuluyo paggwa sa Brgy. Cabatangan, Lambunao, bangud sang pangkugmat sang mga tropa sang 61stIB kag pagpinalupok.

Ang pagpalapta sang AFP-PNP sa Panay sa pagtinguha nila nga tabunan ang ila mga krimen sa pumuluyo paagi sa paglabugay sang mga isyu kontra-NPA. Kabahin ini sang kabilugan nga plano sang AFP-PNP pakalainon sa publiko ang NPA kag tiplangon ang mga pumuluyo nga suportahan ang indi matarung nga ”all-out war” nila sa “Oplan Kapayapaan.” Gusto man nila nga tabunan ang ila kapyerdihan sa mga taktikal nga opensiba sang NPA sa Nabagatnan kag Sentral Panay sang nagligad nga Pebrero.

Ginapanawagan namon sa mga pumuluyo nga mabaskog nga ibuyagyag kag batuan ining kontra-pumuluyo nga gyera sang rehimeng Duterte. Sa bulan lang sang Pebrero, 15 na ka inosente nga sibilyan ang ginpamatay sang mga ahente pang-estado sa mga operasyon militar sa bug-os nga pungsod. Resulta ini sang “all out war” nga gindeklarar sang AFP sang rehimeng Duterte.

Sa mga pumuluyo, dugang nga palaparon pa ang pagbato sa mga pagpanglapak sang tawhanon nga kinamatarung kag iban nga mga kontra-pumuluyo nga kampanya sang AFP-PNP. Padayon nga iduso ang demanda sa pagpadayon sang negosasyon pangkalinungan sa tunga sang NDFP kag GRP kag pagsakdag sang mga demokratiko nga interes sang pumuluyo.

Ang mga pumuluyo upod sa ila mainabyanon nga mga upisyal sang mga barangay dapat mangin aktibo sa pagbuyagyag sa publiko kag mass media, kag pagdemanda man sang hustisya para sa mga biktima sang mga paglapas sang kinamatarung sang pumuluyo kag pagpang-abuso sang AFP-PNP.

Julian Paisano
Tagpamaba
Coronacion Chiva ”Waling-Waling” Command
NPA-Panay Region