Agumon ang makatarungan kag malawigan nga kalinungan paagi sa pungsodnon nga demokratikong rebolusyon

Published on 2017-03-29

Ang Coronacion Chiva “Waling-Waling” Command sang New People’s Army-Panay upod sa mga teritoryal kag yunit kumand sa idalom sini kag ginatos libo nga pumuluyo sa Panay nga nagasakdag sang rebolusyon, hugot nga nagapakigbuylog sa pungsodnon nga pagsaulog sang ika-48 ka tuig nga anibersaryo sang NPA! Kadungan sang pagselebrar sining dungganon nga adlaw, ginahatag naton ang aton pulang pagsaludo sa mga isganan nga mga pulang kumander kag pulang soldado nga naghalad sang kabuhi para mapundar ang armadong kusog sang rebolusyon.

Nagapanginbulahan kita sa tanan nga mga opisyal kag soldado sang Pulang Hukbo nga nagbuhos sang kaisog kag ikasarang nga mapaslaw ang masingki nga pulitikal-militar nga pagpang-atake sang AFP ilabi sang 3rd ID Phil. Army. Madinalag-on nga ginpaslaw sang bug-os nga rebolusyonaryong pwersa ang maitom nga katuyuan sang Oplan Bayanihan nga paluyahon ang rebolusyonaryong kusog. Wala mapunggan sang mapintas nga pagpang-atake sang 61st kag 82nd IB PA, 31st Division Reconnaisance Coy, CAFGU kag PNP ang pagsulong sang rebolusyonaryong paghimakas sa isla.

Hugot nga nag-operar ang New People’s Army sa idalom sang absoluto nga pagpamuno sang Partido Komunista ng Pilipinas. Sang pagbulos sang rehimeng Duterte sa poder tampad nga ginpatuman sang NPA ang interim unilateral ceasefire nga gindeklarar sang CPP–NPA. Disiplinado nga nag-untat lupok ang tanan nga yunit sang NPA kag sa madamu nga beses naglikaw sa engkwentro para mahatag ang kahigayunan nga mapatuman ang ginpromisa nga reporma sang rehimen ilabi na ang paghilway sa mga detenidong pulitikal kag mahamtang ang paborable nga kondisyon para sa mabungahon nga peace talks. Sa daku nga panahon sang ceasefire, gin-ugtom lamang ang kaakig kag nagpa-umod tubtub nga naglunsar ini sang aktibong depensa batuk sa mga abuso kag pagbayolar sang tropa sang AFP.

Gintungdan sang NPA ang pagbalay sang tatlo ka indi mahamulag nga sangkap sang armado nga paghimakas nga amo ang pagpabaskog sang hukbo, pagsulong sang rebolusyong agraryo kag pagtukod kag pagpalig-on sang baseng masa. Sa proseso sang paghimakas, labi nga napanday ang New People’s Army bilang armadong kusog sang rebolusyon. Dugang ini nga nag-agum sang manggaranon nga inagihan sa pagsulong sang malawigan nga inaway banwa paagi sa husto kag matalom nga pagpamuno sang Partido Komunista ng Pilipinas. Nagpanikasog man ini nga makapalapad kag mapalig-on sang baseng masa nga amo ang tuburan sang madamu nga Pulang hangaway kag malapad nga suporta sang rebolusyon. Sa ini nga tuig, napadaku ang hukbo sang 18 porsyento diri sa Panay.

Ining mga integrado nga sangkap ang nangin puhunan sa padayon nga pagpaslaw sang anuman nga kampanya sa pagpanglupig sang kaaway. Ginkilala man sang malapad nga masa sang rebolusyon ang papel sang ila hukbo sa kampanya sa kalinong kag katawhay paagi sa kampanya kontra-druga, kontra-makawat kag iban pa.

Ang maikit nga operasyon militar alinyado sa Oplan Bayanihan, RP-US Balikatan Excercises, balos nga atake sa mga taktikal opensiba sang NPA sa panahon sang nagahimugto nga rehimeng Aquino– tanan nangin kondisyon sa pagpataas sang ikasarang sang NPA sa paglunsar sang regionally coordinated nga kampanya militar.

Sa kumplikado nga sitwasyon dugang nga nadebelopar ang kapasidad sang mga teritoryal kumand sa pagpamuno kag pagdumala sang mga yunit, pagdiriher sang multi-aksyon sa isa lang ka malip-ot nga panahon kag pagbalay taktika nga maatubang ang kampanya militar sang kaaway. Napauswag ang nagasinabtanay nga mga taktikal nga opensiba sa tunga sang mga larangan gerilya kag amo man sa tunga sang mga yunit sa sulod sang larangan. Sa bilog nga tuig nakalunsar sang 25 ka taktikal opensiba (TO) sa sakop sang panahon nga wala sang ceasefire. Katumbas ini sang tatlo (3) ka TO kada bulan. Nakatuga ini sang platun ka-daku nga kaswalidad sa kaaway, nakakumpiska sang isa ka M4 nga may grenade launcher kag mga bala.

Sa gilayon nga palaabuton, labi nga nakahanda ang NPA-Panay nga magpatuman sang panawagan sang Partido Komunista ng Pilipinas nga labi nga isulong ang rebolusyong agraryo, pagpalapad sang base kag pagpabaskog sang armadong kusog sang pumuluyo. Nakahanda man ini sa pagpakigbatu sa all out war sang AFP sa idalom sang rehimeng Duterte agud pangapinan ang kadalag-an nga naagum sang masa kag rebolusyon. Magapadayon ang NPA sa pagpaluntad sang katawhay kag kalinong sang masa batuk sa mga sindikato sa druga, mga cattle rustler kag iban pa nga armadong grupo nga nagatublag sa ila kabuhian.

Sa pihak nga bahin, hugot man nga nagasuporta ang bug-os nga organisasyon sang NPA-Panay sa ano man nga inisyatiba sang CPP kag NDFP may kaangtanan sa peace talks sa pag-ugat sang 48 ka tuig nga armado nga kumplikto. Tampad nga igapatuman sini ang anuman nga atas/direktiba sang pungsudnon nga pamunuan sang Partido Komunista ng Pilipinas – New People’s Army para mahatagan sang dalan ang malawigan kag makatarungan nga kalinong sang mga pumuluyo.

Mabuhay ang ika-48 nga anibersaryo sang New People’s Army!

Ka Julio Montana
Tagpamaba
Coronacion Chiva“ Waling-waling” Command
New People’s Army – Panay
Marso 29, 2017