Dugang nga Pabaskugon ang Tunay nga Hukbo sang Banwa

Published on 2017-03-29

Pahayag sang Komiteng Rehiyunal sang Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) sa Rehiyon-Panay sa ika-48 nga anibersaryo sang New People’s Army (NPA)

Ang Komiteng Rehiyunal sang Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) sa Rehiyon Panay nagasaludo sa tanan nga mga Pulang hangaway, lokal gerilya, lokal milisya kag mga Pulang kumander sa ika-48 nga anibersaryo sang NPA, Marso 29, 2017. Nagapanginbulahan ang Partido sa NPA sa mga kadalag-an sini sa pagtungod sang hilikuton sa pagsulong sang inaway banwa sa 48 ka tuig nga ginbuhisan sang kabuhi sang mga martir. Sa husto nga pagpamuno sang Partido Komunista ng Pilipinas, napaslaw sang NPA ang mapangwasak nga mga atake sa rehiyon sang nagligad nga mga rehimen nga ginpatuman sang pasista nga mga tropa sang AFP-PNP. Napadaku sini ang kaugalingon nga kusog, nadebelopar ang pulitikal kag militar nga kapasidad, kag napadayon ang pagpakig-away sa pagpangapin sa interes sang imol.

Sa pagpungko sang bag-o nga presidente sang GRP nga si Rodrigo Duterte, nabugkos sang Partido ang pwersa sang NPA sa mga polisiya angut sa pag-atubang sa bag-o nga rehimen. Seryoso nga ginpatuman sang NPA-Panay ang unilateral ceasefire nga gindeklarar sang pungsodnon nga pamunuan sang CPP-NPA-NDFP kag hugot nga ginsuportahan ang peacetalks. Ini bisan pa nga lapnagon ang bayolasyon sang 3rdID sa ila kaugalingon nga ceasefire sa indi magmenos 50 ka mga barangay nga kon sa diin ginpatuman ang operasyon pangkombat kag saywar sa idalom sang magkasunod nga mabangis nga kampanyang Oplan Bayanihan kag Oplan Kapayapaan.

Liwat man nga ginpamatud-an sang NPA sa rehiyon ang lebel sang kapasidad sini sa madasig nga paglunsar sang koordinado nga mga aksyon militar insigida sadtong panahon nga ginbawi na sang CPP-NPA-NDFP ang iya unilateral ceasefire. Sa sulod sang isa ka simana halin Pebrero 1, napatupa sang mga yunit sang NPA ang apat ka aksyon militar sa nabagatnan kag sentral Panay. Duha ang patay sa kaaway, may mga pilason kag nakaagaw pa ang NPA sang armas kag kagamitan militar.

Madasig nga nakapalad sang mga areya nga ginahulagan ang mga yunit sang NPA sa Panay sang samtang namentinar ang mga daan nga mga lugar. Malapad nga masang mangunguma, ang ila ginlab-ot kag ginbuligan sa pag-organisa, kag paglunsar sang mga kampanya sa pagpangapin sang kabuhian, pauswag sang produksyon kag presyo sang produkto, pagpangapin sang kinamaratung kag kalinungan.

Nagasugpon nga kadalag-an ang amat-amat nga pagdamo sang nagaboluntad nga mga pamatan-on ilabi na sa mga mangunguma nga mag-entra bilang pultaym nga hangaway sang NPA. Nagkonsolida man ang NPA sang kaugalingon nga armado nga kusog. Naglunsar ini sang mga pagtuon kag
ginatadlong ang mga diperensya kag mga kakulangan. Naglunsar man sang mga paghanas para sa dugang nga pagpauswag sang kapasidad pulitikal kag militar.

Sa pagbalik liwat sang peacetalks sa tunga sang NDFP kag GRP sa una nga simana sang Abril 2017, ginasaligan nga ipatuman sang NPA-Panay ang ano man nga atas ukon polisya sang Partido kag sang Pungsodnon nga Kumand sa Operasyon sini nakanungod sa negosasyon pangkalinungan.

Ginaatasan ang tanan nga mga yunit idalom sang NPA-Panay nga indi mangin kampante, tigaylo mangin permi handa nga depensahan ang kaugalingon kag mga pumuluyo sa mga kabaryuhanan batuk sa ano man nga pang-atake sang AFP, PNP, paramilitar, mga sindikato kag malain nga grupo. Suportahan sang NPA ang mga kampanyang mangunguma para sa kalinungan, mga tikang sa paglubad sa problema sa lupa kag pagpauswag sa produksyon kag pagtib-ong sang mga kinamatarung sang pumuluyo. Kon liwat ipatupad ang ceasefire, magaangkon sang mas daku nga panahon ang NPA nga magbulig sa kampanya sang mga pumuluyo para sa ikaayong lawas, edukasyon, kultura kag iban nga mga kampanya para kaayuhan sang pumuluyo sa ilabi na sa kaumhan.

Komiteng Rehiyunal
Partido Komunista ng Pilipinas
Rehiyon Panay