PAGWARAS NI DUTERTE, SOBRA PA SA MA-OY

Published on 2017-07-29

Bal-anon nga sobra nga ginkapikon gid sang reaksyunaryong presidenteng Duterte ang pagpanukot sa iya sang mga progresibo nga grupo sa mga wala niya ginpatuman nga mga pangako sa una nga State of the Nation Address (SONA) sadtong 2016, kag ang pagkondenar sang mga progresibo sa pagpatuman niya sang layi militar sa Mindanao nga ginpalawig pa asta sa katapusan sang 2017.

Sa iya press conference pagkatapos sang iya ikaduha nga SONA sadtong Hulyo 24, 2017, ginbubo niya ang kaakig sa “nawala” nga grupo kag nagpaandam pa nga bombahan ang mga iskwelahan sang mga kabataan nga Lumad. Mahimo nga nahuy-an siya sang makita ang madamo nga Lumad nga nagbuylog sa protesta halin sa Mindanao nga ginpangakuan niya sadto sang bulig kag proteksyon. Mas nangin malig-on ang pagpati sang publiko nga ang ulihi nga mga pagpang-atake sang AFP kag mga paramilitar sini sa mga komunidad sang Lumad nga nangin kabangdanan sang pwersado nga pagbakwet sang linibo-libo ka mga biktima ang may bendisyon ni Duterte.

Personal nga gin-atake man niya ang chief political consultant sang NDFP nga si Prof. Jose Maria Sison pagkatapos nga napaslawan siya sa pagtinguha nga gamiton ang negosasyon pangkalinungan para ibutang ang CPP-NPA-NDF sa kapitulasyon kag pagsurender. Bangud indi mahimo nga tambingan ni Duterte ang malig-on nga panindugan kag matalom nga panan-awan ni Prof. Sison sa mga importante nga isyu sa katilingban, nagkadto si Duterte sa mga pangkanto nga istorya angut sa ikaayong lawas ni Prof. Sison. Kag wala pa nakuntento, ginhangkat niya sang away si Prof. Sison kag nagpaandam nga siya mismo ang mapatay kay Sison.

Sining ulihi lang pagkadto niya sa Negros Oriental, gin-upakan ni Duterte ang rebolusyonaryong pagpamuhis sang NPA nga kuno isa ka extortion. Madugay na nga nasabat ining pan-os na nga isyu, pero pwede nga liwaton para sa kaathagan ni Duterte kag sang iya mga alipures. Ang pagbuhis ginapatuman sa mga kapitalista kag agalon nga mayduta sang rebolusyonaryong kahublagan paagi sa NPA bangud nagatindog na ini nga isa ka rebolusyonaryong gubyerno.

Paagi sa pagbuhis, ginabawi lang sang NPA ang gamay nga bahin sang ginhugakum sang mga kapitalista kag mga agalon nga mayduta nga dapat kuntani makadto sa mga mangunguma kag mamumugon. Ining buhis gamiton sang NPA para serbisyo sosyal sini sa masa katulad sang pagpatuman sang rebolusyong agraryo, edukasyon, medikal, kag iban pa.

Lubos nga kabaliskaran ini sa pagpamuhis sang reaksyonaryong estado nga tuman ka nagapabug-at sa mga imol samtang ginapaboran ang dalagku nga mga kapitalista. Ang kadam-an nga ginapuga nila halin sa kinabudlayan sang mga pumuluyo ang nagakadto lang sa kurapsyon sang mga matag-as nga upisyales sa gubyerno, mga kroni sang presidente, panggastos sa mga kontra-pumuluyo nga gyera, kag sa mga mersenaryo nga tropa sang AFP kag PNP.

Sa subong, wala pa nahayag kon pila ka bilyon halin sa buhis sang pumuluyo ang ginwaldas ng rehimeng USDuterte sa tudo-tudo nga pagpangbomba sang AFP sa Marawi kag iban pa nga bahin sang Mindanao. Sa subong ginapadasig ang pagluto sang mga alipures ni Duterte sa rubber stamp niya nga kongreso kag senado sang “comprehensive tax reform program” nga magapatuman sang dugang nga mabug-at nga buhis sa nagaantus na nga mga Pilipino.

Husto gid man nga pinasahi si Duterte sa iban pa nga mga presidente sadto kag subong. Sa kakahang sang dila kag pagporma bilang maton, wala sang mahambal si Donald Trump sang US sa iya. Si Duterte man ang pinasahi nga nagdeliber sang SONA nga puno sang mga tinaga nga „putang ina‟ kag „papatayin ko‟. Mahimo nga nabatyagan niya nga natak-an na ang banwa sa pagpamati sa iya walay unod nga retorika sa kampanya kontradruga nga wala man sang ma-bida kundi ang pagpatay sang linibu-libo ka mga ordinaryo nga user kag pusher.

Nagakubyal pa gihapon ang mga dalagku nga drug lord asta sa mga mayor nga prisohan sa pungsod. Si duterte mismo ang nagaistorya sa dalagku ngamga druglord nga si Peter Lim kag naghatag sang kahilwayan kag promosyon sa masupog nga drug protektor nga si Police Supt. Marcos.

Pero iya pinaka-ulihi nga SONA liwat niya nga ginpahayag nga ang problema sa illegal drugs ang ugat kon ngaa nagapabilin nga indi mainuswagon ang Pilipinas kag ang iya kampanya kontra-druga amo ang solusyon diri. Ginagamit man niya ang kampanya kontra-druga agud magluhod kag magpaidalom sa iya patronahe ang mga kaaway sa pulitika kaangay sa pag-atake nga “shabulized” kag “bedrock” sang illegal drugs ang Iloilo.

Ginabale-wala sang rehimeng-US Duterte nga ang pagkaatrasado sang Pilipinas nagaugat sa padayon nga kontrol sang mga imperyalista labi na ang US sa ekonomiya kag pulitika sang pungsod, sa monopolyo sang mga agalon nga mayduta sa malapad nga kadutaan kag sa nagapadayon nga kurapsyon sa sibilyan kag militar nga burukrasya. Ang labi nga pag-arangka sang iya kampanya kontra-druga sa idalom sang martial law magapalala lang sang mga extra-judicial killings nga magadalasa sang mga progresibo nga aktibista.

Sa pag-untat sang hambalanay pangkalinungan sa tunga sang GRP kag NDFP sa diin nagahana nga diskusyunan ang Comprehensive Agreement on Socio-Economic Reforms (CASER) kag Comprehensive Agreement on Political and Constitutional Reforms (CAPCR), naalimunaw ang kahigayunan nga mahambalan ang tunay nga kalubaran sang mga sandigan nga problema sang pungsod nga amo ang ugat sang nagapadayon nga gyera sibil.

Karon, sang siya ang ginkondenar kag ginsukot sang mga imol sa iya naalimunaw nga mga pangako, gilayon nga nagwaras ang presidente nga masobra pa sa isa ka ma-oy. Kinahanglan ang mabaskog nga bunal halin sa mga ginapigos kag ginahimuslan agud maumpawan siya.

Ka Julio Montano

NPA-Panay