PANAWAGAN SANG NPA-PANAY PARA SA KALUWASAN SANG MGA SIBILYAN SA TUNGA SANG INAWAY SANG NPA KAG MGA PASISTANG AFP-PNP-PARAMILITAR

Published on 2017-08-09

Madasig nga nangin hayagan nga pasista si Rodrigo Duterte kag nagapamahug sang paghari nga diktador. Gamit ang taktika nga kamot-nga-salsalon, ginalunsar niya ang tatlo ka gyera: ang ginahingadlan nga gyera kontra druga, gyera batok sa mga Moro kag ang todo-gyera batok sa rebolusyonaryong pwersa. Linibo-libo nga ordinaryong pumuluyo ang nagkalamatay, pwersahan nga napabakwit, nawasak ang pangabuhian kag puluy-an bangud sa gyera nga ini.

Napamatud-an na nga pakuno-kuno lang ang pag-asta nga kontra-US ni Duterte bangud nga sa pagkamatuod, hugot nga kakunsabo niya ang mga panatiko nga tagasunod sang imperyalismong US sa iya gabinete ilabi na sanday Delfin Lorenzana, Hermogenes Esperon, kag Eduardo Ano, sa pagsulong sang mga polisiya nga neoliberal kag “kontra-insurhensya” sang US. Ginapadayon ang mga indi-patas nga mga kasugtanan militar sang US kag Pilipinas, partikular ang Mutual Defense Treaty, Visiting Forces Agreement kag Enhance Defense Cooperation Agreement. Ang “gyera kontra-terorismo” sang rehimen subong ang kopya gid sa desinyo sang US, kon diin ginawasak ang mga puluy-an kag pangabuhian sang mga pumuluyo kag ginakabig nga collateral damage ang mga napatay nga mga sibilyan, pareho sang ila ginahimo sa Marawi City.

Ginapalawig pa sang rehimeng US-Duterte ang malupigon nga layi militar sa Mindanao, dugang nga kabangis ini sa iya nauna nga kampanyang all-out war nga pangunahon nakapuntirya sa rebolusyonaryong pwersa sa Mindanao. Nagahana man nga palaparon pa ni Duterte ang martial law sa bug-os nga pungsod.

Gin-utod na ni Duterte ang sugilanon pangkalinungan sa tunga sang NDFP kag GRP bangud wala nagpasugot ang CPP-NPA-NDF nga magsulod sa wala sang kutod nga bilateral ceasefire bisan wala pa ginpalig-on ang CASER nga amo ang ginapanindugan naman sang CPP-NPA-NDF nga dapat unahon. Napaslawan si Duterte sa iya tuyo nga pahipuson kag pasurenderon ang rebolusyonaryong pwersa nga amo ang pinakakatuyuan niya sa pagsugilanon. Bangud sini, nagpamahug si Duterte sang mas mabangis pa nga atake batok sa CPP-NPA-NDF. Bisan ang mga sibilyan nga ginasuspetsahan niya nga nagasuporta sa rebolusyon ang ginahimo nga target, pareho sang pamahug niya nga bombahon ang eskwelahan sang mga lumad.

Sa atubang sang nagalubha nga pasismo sang rehimeng US-Duterte, mas determinado ang NPA nga pasimgkion pa ang gerilyang pagpakig-away para protektahan ang kaugalingon, mga pumuluyo kag kinaiyahan. Nagakadapat nga ilunsar sang NPA ang mas madamu nga taktikal nga opensiba (TO) kag aktibo nga depensa agud paslawon ang todo-gyera nga ginalunsar sang pasistang tropa sang AFP, PNP kag mga paramilitar.

Bangud sini, nagapanawagan ang NPA-Panay sa tanan nga mga sibilyan sa rehiyon nga maglikaw sa pagpalapit o mag-upod sa kaaway (ilabi na ang naga-operasyon sa kaumhan) para indi masalabat o maiguan sa inaway. Ginaganyat namon sila nga himuon ang mga masunod nga tikang:

1. Indi magsakay sa mga salakyan sang kaaway (AFP, PNP kag mga paramilitar), bisan kamo imbitaron pa. Awtomatiko nga target sang NPA ang mga salakyan nga ini. Indi pag-ipagamit sa militar kag PNP ang inyo sibilyan nga salakyan, pareho sang mga pribadong van, public utility van o jeepney, bisan bayran pa kamo sang daku. Madamo na kita sang inagihan nga nagagamit ang militar kag PNP sang mga sibilyan nga salakyan sa ila palanglansi nga operasyon agud sorpresahon ang ila mga target.

2. Indi magdungan sa lakat sang mga armadong tropa sang kaaway. Kon sa kahigayunan nga nakadungan kamo, tinguhaon ninyo nga mauna o magpaulihi sa ila. Kon piliton kamo nga magdungan, iduso ang inyo nga kinamatarung nga magpamalibad, o magpangita sang kabangdanan para makabulag sa ila.

3. Kon nakasakay/ara sa byahe, indi magduot malapit sa convoy sang kaaway. Tuyuon gid nga magpaulihi o magdistansya sa ila.

4. Indi pagpasugtan nga magtener o magsulod ang mga kaaway sa inyo nga mga balay. Kon piliton kamo, magreklamo sa mga opisyal sang barangay, banwa/syudad, o sa media. Kon magpamilit pa gihapon sila, mas maayo nga temporaryo anay kamo nga magsaylo sa iban nga balay nga medyo malayo na sa kaaway. Isaradhan/i-lock ang inyo nga mga balay para indi makawat ang inyo nga mga kagamitan.

5. Hingyuon sa kaaway nga indi magtener o magpabilin sa mga pangpubliko nga lugar (eskwelahan, multi-purpose hall, health center kag iban pa) malapit sa mga balay sang sibilyan. Kon indi sila magpamati, likawan ninyo nga magpalapit o makigsimpon sa ila ilabi na ang mga bata/pamatan-on kag kababainhan. Mahilig ang kaaway nga maghimulos sa mga pamatan-on kag kababainhan.

6. Kinaandan nga hilimuon sang kaaway nga magpalapta sang intriga, pagpanghadlok, itom nga propaganda kag iban pa nga mahigko nga padihut agud tiplangon ang mga sibilyan nga mahadlok, maugot o maghimo sang tikang batok sa rebolusyonaryong hublag. Indi magpati sa kabutigan kag pagpanghaylo sang kaaway, sa baylo ibuyagyag kag batuan ang mga ini.

7. Ginaganyat man namon ang mga sibilyan nga opisyales kag ahensya sang reaksyonaryong gobyerno nga indi magpagamit sa mga operasyong saywar kag “kontra-insurhensya” sang kaaway pareho sang CMO/PDT. Dapat nga protektahan ninyo ang kinamatarung sang mga sibilyan kag indi mangin sunod-sunuran sa dikta sang AFP kag PNP. Hilway kamo nga magkadto sa sulod sang mga teritoryo sang NPA kon wala sang upod nga tropa sang kaaway, kag kon ang inyo tuyo amo ang para sa kaayuhan sang mga pumuluyo.

Julio Montana
Tagpamaba
Coronacion Chiva “Waling-Waling” Command
New People’s Army
Panay Region