ANG NDF-PANAY NAGAPAKIG-ISA SA PAGLUPOK SANG KAAKIG SANG PUMULUYO BATUK SA MALAPARAN NGA PAGPAMATAY SA ‘GYERA KONTRA -DRUGA SANG REHIMENG US-DUTERTE

Published on 2017-08-26

Ang NDF-Panay nagadayaw kag nagapakig-isa sa paglupok sang kaakig sang mga pumuluyo sa brutal nga pagpamatay sang mga imol kag mga makaluluoy sa ngalan sang ‘gyera kontra-druga’ sang rehimeng US-Duterte. Ang madugay na ginahimunggan nga kahadlok kag kaakig sa pasista nga pagpangsulsol ni Duterte sang hilway-sa-silot nga pagpamatay nga malipayon nga ginapatuman sang iya armado nga mga hurong — subong naglupok na sa isa ka pungsodnon nga kaakig kag kaisog sa pagsinggit nga UNTATON NA ANG PAGPAMATAY!

Ang Agosto 21, 2017 adlaw kuntani sa pagdumdom sang ika-34 ka tuig nga pagsukat sang pag-asasinar kay Ninoy Aquino (isa ka manggaran nga asyendero kag senador nga mabaskog nga kritiko) sang diktador Marcos, apang nangin adlaw ini sang malaparan nga pagkaugot kag pagpakamalaut batuk sa pagpatay sang subong nga pasista-diktador nga presidente, sa isa ka menor-de-edad, imol kag istudyante sa hayskol.

Para sa kadam-an nga mga Pilipino nga matarung kag husto, ang pagpatay kay Kian Loyd de los Santos tanda sang indi matarung, brutal, indi tawhanon kag walay pasunaid nga kasadyahan sa pagpang-utas sang kabuhi sang mga makina nga manugpatay ni Duterte – ang iya unipormado nga armado nga goons nga ginatawag PNP kag amo man ang iya mersenaryo nga mga vigilante nga berdugo.

Ang labi pa gid nga ginakaugtan sang mga pumuluyo amo ang markado nga kinatuhay sa pagpatuman ni Duterte sang iya gyera kontra-druga sa mga ara sa poder nga mga elite. Nakabati bala kita nga may ginlunsar nga Tokhang sa mga baryo kag subdibisyon sang mga manggaranon, sa diin man nga syudad kag probinsya? May inanak bala sang manggaran kag bantug nga pamilya nga pinatay lang gilayon nga walay nagakaigo nga proseso ukon gin-aresto man lang sang nagapanultol nga mga ayam sang bounty hunter lord? Excuse me, ining binilyon ka pisos nga negosyo sa druga para lang bala sa mga imol kag sa mga wala-wala? Ining mga walay trabaho kag mga imol bala ang nagamonopolyo sang pagbakal sang druga? Pero ini nga negosyo nagaganansya sang binilyon!

Ano na ang nagkalatabo sa mga heneral, mga huwes, mga gobernador, mga meyor sa iya pinulgada kadamol nga mga listahan? Ang ahaw nga si Espinosa kag Parojinog? Diri sa Iloilo si Melvin Odicta ginhimo nga sampol. Pero ano iya si Peter Lim nga iya kumpare, Kenneth Dong, kag ang iya mismo kaugalingon nga anak nga si Polong nga naimbolber sa P6.4 bilyunes nga ismagling sa druga? Ano na ang natabo sa lima ka mga meyor sa Iloilo kag Antique nga iya ginmensyunar bilang mga protektor sa druga? Wala gani naaresto? Pero nalista man sila kag ginbuyagyag sa publiko. Kaangay man sang iban nga ginbuyagyag pero ginpamatay lang nga wala sang nagakaigo nga proseso.

Oh, basi malimtan naton nga yadtong indi matandog kaangay man lang kay Digong ang istatus sa sahi, manggad kag ginalikum nga manggad, dinastiya pulitikal, mga kalainan kag kurapsyon. Basi malimtan naton nga si Duterte amo ang puno nga representante sang subong nga sistema, sang ekonomya kag pulitikal nga mga nagahari nga sahi kag ang puno nga protektor sang mga dalagku nga agalon nga mayduta, warlords, mining lords, smuggling lords, gambling lords kag syempre sang mga druglords. Basi malimtan naton nga si Duterte amo ang commander-in-chief sang AFP kag PNP nga ang pundamental nga kinaiya kag oryentasyon amo ang pagka-pasista, mersenaryo, kontra-pumuluyo kag reaksyunaryo.

Ang makaduluda diri sa Iloilo amo ang malabo nga pagbawi ni Duterte sang iya gindeklarar nga ‘Iloilo City bilang pinaka-“shabulized” nga syudad kag bilang bedrock sang ilegal nga druga’ pakadto sa pagka-limpyo na sa ini nga akusasyon nga indi maathag kon paano kag ngaa.

Ang maathag lang nga ining pagbawi ni Duterte natabo pagkatapos nga nagbisita si Speaker Alvarez sa Iloilo City agud pasumpaon ang mga 4,000 ka pulitikal nga mga balimbing nga ginapangunahan sang numero uno nga balimbing nga si Cong. Gerry Treñas pakadto sa nagahari nga partido nga amo ang PDP-Laban. Sa kamatuoran, ang balimbing man halin sadto nga si Gob. Arthur Defensor, kag ang diehard nga LP Iloilo City Mayor Jed Mabilog ang nagahana na nga magtipyok sa PDP-Laban samtang ang mayoriya sang mga konsehales sang syudad ang nagsumpa na.

Ang singgit sang mga pumuluyo para sa hustisya kag kabuhi signus sang pagpanghangkat sa pagbato nga nagadanog sa aton pungsod ang nagtulod kay Duterte nga magluga sang gamay sa iya nagahuramentado nga gyera.

Sa pamaagi sang tunay nga gangster nga nagapangdaog-daog, naghimo man si Duterte sang drama nga pagkondenar sang mga indi na gid man matabunan nga pagmarder sang iya mga mersenaryo sa mga inosente nga tawo. Sa pamaagi sang tunay nga butigon ginbawi niya ang iya pagkalipay, pagsuporta kag pag-abswelto sa kapulisan sa ano pa man nga marder, masaker, pagpangawat, pagpangilkil ukon pagpanglugos nga nakomiter sa ngalan sang iya maduguon nga gyera kontra druga.

Katulad sang tunay nga manugdaog-daog, napaatras si Duterte sang malaparan nga pungsodnon nga paglupok sang kaakig sang pumuluyo nga naggwa sa mga dalanon, sa mga simbahan, sa mga iskwelahan, sa mga pahayag, sa mga pamantalaan, sa mayor nga masmidya kag sosyal midya sa pinakamasangkad nga nagkalain-lain nga sektor sa aton katilingban lakip ang mga sadto DDS (Duterte Diehard Supporters) nga nagkayuha kag kibot nga nadisgusto sang pagsobra-sobra na sang ila gina-idolo.

Sa pagsambit kay Ka Fidel Agcaoili, pinuno sang NDFP peace panel: “Pat-ud nga may ara pa matabo nga mga pagpamatay kag mga masaker– kaangay sa natabo pagkatapos ang asasinasyon kay Ninoy – apang ang pag-umpisa sang katapusan sang ginatawag gyera kontra-druga – kag, mahimo, sang sini nga rehimen – ara sa aton. Ang mga pumuluyo nagdesider na kaangut sa pagpatay kay Kian.”

Ang nagapataas kag nagapasingki nga armado nga rebolusyon sang mga pumuluyo kag ang mas higante, mas militante kag mas masunson nga mga protestang masa sang nagaisa kag determinado nga pumuluyo amo ang pat-ud nga magdisider sa pagpukan sang pasista nga buang.

Concha Araneta
NDF-Panay